مهندسی ساختمان

مهندسی عمران ونرم افزارهای کاربردی

آزمایشگاه بتن

آزمایش های بتن خودتراکم

 

آزمایش های SCC :

 

پیش ازآغاز اختلاط بتن کلیه اجزاء تشکیل دهنده SCCباید تحت آزمایش های لازم قرار گرفته ونتایج بدست آمده با حدود واستانداردهای مربوط به هر ماده قابل دسترسی است ،کنترل شود.

 برای تعیین اینکه بتن اساسا خودتراکم است یا خیر وپس ازاثبات خودتراکمی ، اینکه بتن از لحاظ تغییر شکل پذیری ، لزجت و پرکنندگی در وضعیت مطلوبی بسر می برد ، باید آزمایشهای مخصوصی برای SCC در نظر گرفت . هیچ روشی به تنهایی یا ترکیبی از روشها نمی تواند به طور جامع خواص SCC را پوشش دهد و هریک توابع خاص خود را دارد. به بیان دیگر هیچ روش آزمایشی به تنهایی یافت نشده که تمام جنبه های کارایی مناسب را تایید نماید. پس هر طرح اختلاط باید با بیش از یک روش آزمایش کنترل شود. تا پارامترهای مختلف کارایی مورد بررسی قرار گیرد. روشهای مختلف پیشنهادی آزمایش SCC در جدول 1 آورده شده است.

جدول 1 (روشهای سنجش خواص کارایی SCC)

ردیف

روش

ویژگی مورد سنجش

1

جریان اسلامپ

قابلیت پرکنندگی

2

جریان اسلامپ T50cm

قابلیت پر کنندگی

3

حلقه J

قابلیت گذرندگی

4

قیف V

قابلیت پر کنندگی

5

قیف V T5min

مقاومت در برابر جداشدگی

6

جعبه L

قابلیت گذرندگی

7

جعبه U

قابلیت گذرندگی

8

جعبه Fill

قابلیت گذرندگی

9

غربال سنجش پایداری GTM

مقاومت در برابر جداشدگی

10

اُریمت

قابلیت پرکنندگی

 

ترکیب آزمایشها:

 

کیفیت SCC در هر دو مرحله آزمایشگاه و سایت باید توسط آزمایشات لازم کنترل گردد. ترکیبی مناسب از روشهای آزمایش می تواند کارایی بتن تولیدی را بررسی نماید. برای مثال ترکیب آزمایش جریان اسلامپ و قیف V یا ترکیب آزمایش جریان اسلامپ و حلقه J در صورت استفاده از موادی با کیفیت یکدست ، یک آزمایش که به وسیله تکنیسین ورزیده و با تجربه انجام شود ، کافی خواهد بود.

جدول 2(ترکیب های پیشنهادی آزمایشها)

روشهای آزمایش

ویژگی

اصلاح روش آزمایش بر اساس حداکثر اندازه سنگدانه

کارگاه

آزمایشگاه

حداکثر اندازه دانه :

20میلیمتر

1-جریان اسلامپ

2-جریان اسلامپ T50 cm

3- قیف V

4- اُ ریمت

1-جریان اسلامپ

2-جریان اسلامپ T50 cm

3- قیف V

4- اُ ریمت

قابلیت پرکنندگی

تغییر اندازه دهانه در آزمایشهای جعبه L  جعبه U و حلقه J

1- حلقه J

1- جعبه L

2- جعبه U

3- جعبه Fill

قابلیت گذرندگی

 

1- آزمایش GTM

2- قیف VT5min

1- آزمایش GTM

2- قیف VT5min

مقاومت در برابر جداشدگی

 

ضوابط پذیرش آزمایشها :

 

شرایط و حدود مشخص شده برای نتایج آزمایشها چه در زمان تولید و چه در زمان اجرا باید در محدوده استاندارد قرار گیرد . برای مثال تغییر کارایی در زمان حمل و نقل باید در محاسبات طرح اختلاط لحاظ شود اصلی ترین ضوابط پذیرش برای بتن خودتراکم با دانه های کوچکتر از 20 میلیمتر در جدول 3 آورده شده است. شرایطی که در مقابل هر آزمایش آورده شده است ، بر اساس اطلاعات و علم جاری و موجود و تجربه بنا نهاده شده است. پیشرفتهای آینده ممکن است به شرایط و ضوابط متفاوتی ختم شود.مقادیری هم که خارج از این حدود باشند هم ممکن است مورد پذیرش قرار گیرند و این در صورتی است که سازنده بتواند کارایی رضایت بخش آن را در شرایط ویژه اثبات نماید. مثلا فاصله زیاد بین میله گرد های مسلح کننده ، ضخامت کمتر از 500 میلیمتر در لایه ها ، فاصله کوتاه محل جریان یابی از نقطه تخلیه ، انسدادهای بسیار کوچک برای عبور کردن در قالب ، شکل ساده طرح بندی قالب و . . .

 

جدول 3(شرایط و ضوابط پذیرش برای بتن خودتراکم)

ردیف

جدول تغییرات اندازه ها

واحد

روش آزمایش

حداکثر

حداقل

1

800

650

میلیمتر

جریان اسلامپ

2

5

2

ثانیه

جریان اسلامپT50cm

3

10

0

میلیمتر

حلقه J

4

12

6

ثانیه

قیف V

5

3

0

ثانیه

قیف T5min V

6

1

8/0

(h2/h1)mm

جعبه L

7

30

0

(h2-h1)mm

جعبه U

8

100

90

%

جعبه Fill

9

15

0

%

غربال سنجش پایداری GTM

10

5

0

ثانیه

اُریمت

 

 

 

 

طرح اختلاط

 

 طرح اولیه اختلاط

طرح اختلاط SCC را باید به نحوی تنظیم نمود که تمام خواص و ویژگی های بتن تازه و سخت شده را برآورده نماید. یک طرح اختلاط زمانی میتواند جز گروه بتن خودتراکم طبقه بندی شود که هر سه فاکتور زیر را به طور کامل تامین نماید.

·         توانایی پرکنندگی

·         قابلیت گذر از میان موانع

·         مقاومت در برابر جداشدگی

چنانچه طرح اختلاط بر اساس واحد حجم محاسبه گردد، مفیدتر خواهد بود تا بر اساس جرم. هنوز هیچ طرح اختلاط جامع و کاملی برای بتن خودتراکم ارائه نشده است و همه ترکیبات و نسبت های اختلاط به صورت نسبی و تجربی به دست آمده است.

مراتب دستیابی به یک طرح اختلاط مناسب با طرح نسبتهای اختلاط اولیه بر اساس حدود تجربی به دست آمده ، آغاز شده و با بررسی ویژگی های حاصل به اصلاح نسبت های اولیه ختم می شود.

حدود شاخص های SCC به قرار زیر است:

·         نسبت حجمی پودر به آب 8/0 تا 1/1      

·         محتوی پودری 160 تا 240 لیتر (400 تا 600 کیلوگرم )به ازاء هر متر مکعب

·         مقدار درشت دانه به طور معمول 28 تا 35 درصد حجمی از مخلوط

·    نسبت آب به سیمان بر اساس شرایط استاندارد EN206 انتخاب شود.در نهایت محتوای آب نباید از 200 لیتر بر متر مکعب تجاوز کند

·    مقدار سنگدانه ها به طور کلی باید حجم دیگر اجزاء اصلی را به تعادل برساند.این امر به منظور دستیابی به ویژگی های مشخص شده SCC در حالت تازه با وجود دگرگونی های پیش بینی نشده در کیفیت مواد خام می باشد.

اختلاف در مقدار رطوبت سنگدانه ها نسبت به اسلوب طرح اختلاط قابل انتظار و در حدود مشخص شده مجاز است. طبعتا لزجت و تغییر شکل پذیری حاصل از افزودنی های بتن وسیله مناسب برای جبران نوسانات ناشی از اختلاف دانه بندی و مقدار رطوبت سنگدانه است.

 

اصلاح طرح اختلاط اولیه

 

آزمایش های لازم در محیط آزمایشگاه برای بازبینی خواص نخستین ترکیب انجام می شود . تمامی شرایط از پیش تعیین شده باید تامین گردد. مخلوط باید در اندازه طبیعی در محل کارگاه آزمایش شود . در صورتیکه عملکرد رضایت بخش به دست نیاید، باید به صورت بنیادی به طراحی مجدد پرداخت . بسته به مشکلات آشکار شده ، دوره های اصلاحی زیر می تواند به طرح اختصاص یابد:

·         استفاده از افزودنی یا نوعی دیگر از پرکننده (در صورت در دسترس بودن)

·         بازبینی خواص شن و ماسه

·         استفاده از یک عامل اصلاح لزجت

·         استفاده از نوع دیگری از فوق روان کننده که با مصالح محلی سازگارتر باشد.

·         تنظیم نسبت افزودنی ها به منظور اصلاح مقدار آب و بر اساس آن اصلاح محتوای پودری

 

افت یا انقباض خودبه خود(Autogenously shrinkage)  

یکی از پدیده هایی که در بتن مشاهده می گردد افت یا انقباض خودبه خودی بتن است که موجب ترک خوردگی بتن در سن جوانی آن (چندروز اول) می گردد. روند شکل گیری این افت بدین صورت است:

پس از طی دوران سکون در طول 24 ساعت اول که موجب شکل گیری آثار دیر هنگام فوق روان کننده روی هیدراتاسیون سیمان می شود ، بتن شروع به افت می کند این افت در اثر جمع شدن دو نوع تغییر شکل متضاد است:

1-     افت شیمیایی به دلیل هیدراتاسیون سیمان

2-     انبساط دمایی به دلیل افزایش دما در بتن

پس از گذشت چند ساعت، انبساط دمایی چیره می شود که حاصل آن انبساط ناچیزی است. از این پس دما در بتن کاهش می یابد . در همین زمان انقباض شیمیایی ادامه می یابد . انقباض به دلیل کاهش دما و افت شیمیایی پیشی می گیرد و بتن مجددا منقبض می شود.

 

خزش(Creep)

به دلیل محتوای زیاد پودری ، SCC ، ممکن است افت پلاستیکی یا خزش بیشتری را نسبت به بتن معمولی از خود نشان دهد . بنا بر این ، مسئله خزش باید در طول طراحی در نظر گرفته شود . خزش از مسائل پر اهمیت در اعضا سازه های بتنی است که نادیده گرفتن آن اثرات مخربی را به همراه دارد.اطلاعات رایج پیرامون خزش SCC محدود بوده و تحقیقات وسیعتری را می طلبد.

 

نتیجه گیری    

چنانچه به طرح اختلاطی معقول و متد های مناسب آزمایش پذیرش در محل کارگاه ها دست یافتیم و هر دو به وسعت زیاد برای بتن خود تراکم برپا گردند، موانع اصلی مطرح شده برای گسترش مصرف بتن خود تراکم برداشته می شود. تلاش اصلی ، برای ورود بتن خود تراکم به فناوری بتن آماده و بتن پیش ساخته است. هرچند سهم بتن خود تراکم نسبت به این فناوری بسیار کم می باشد.(برای مثال 1 درصد از کل بتن آماده و بتن پیش ساخته در ژاپن ، 3 درصد در سوئد در سال 2000 و 6 درصد در سال 2001 در همین کشور و 6 در صد در آلمان و هلند ) اما با توجه به علاقه صنعتگران ساختمان و تولید کنندگان به این بتن  ، نرخ تقاضا برای آن در سالهای آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت . با توجه به وجود منابع مناسب و در دسترس در ایران بهتر آن است که بابهره گیری از نتایج آزمایشات انجام شده روی این بتن ذخایر داخلی را نظیر پورد سنگ، تفاله کارخانجات آهن گدازی (سرباره آهن) و خاکستر پوسته برنج ، به ورطه آزمایش کشانده و در جهت پیشبرد فناوری مصالح ساختمانی و صنعت سازه ای کشور همگام با فناوری روز دنیا به بهره گیری و ساخت بتن خودتراکم در داخل کشور بپردازیم. آنگاه که بتن خودتراکم به گستردگی بتن نرمال و به عنوان یک بتن استاندارد مورد استفاده قرار گیرد، ما موفق به خلق بتنی پایدار و قابل اطمینان شده ایم.

 

آزمایش های SCC

 

1-             جریان اسلامپ(Slump Flow)

 

آزمایش جریان اسلامپ در به منظور تعیین آزادی حرکت SCC در سطح افق به هنگام نبود مانع صورت می گیرد. انجمن JSCD آزمایش جریان اسلامپ را برای SCC تعریف نمود. اساس آزمایش بر اصولی استوار است که آزمایش اسلامپ معمولی بر آن بنانهاده شده است. قطر دایره ای که بتن پس از پخش شدن می سازد معیار سنجش قابلیت پرکنندگی بتن خواهد بود. نتایج این آزمایش هیچ اشاره ای به توانایی گذشتن بدون انسداد بتن از خلال موانع ندارد اما میتواند ملاکی برای ارزیابی مقاومت در برابر جداشدگی نیز باشد.

 

روش انجام آزمایش

 

حدود 6 لیتر بتن مورد نیاز است . ابتدا صفحه فلزی بدنه داخلی مخروط اسلامپ را تر کنید. سپس صفحه فلزی را روی سطح متعادلی محکم کنید. استوانه در مرکز صفحه قرار گرفته و داخل آن را به کمک پیمانه از بتن پر کنید. هیچ ضربه ای نباید به بدنه استوانه زده شود. مواد زائد را از اطراف آن بزدایید.سپس مخروط را به صورت عمودی بالا کشیده و اجازه دهید بتن آزادانه به بیرون جریان یابد. در همین لحظه زمان سنج را فعال نموده و زمانی را که طول می کشد تا بتن به قطر 500 میلیمتر پهن شود ثبت نمایید. این همان جریان اسلامپ T50cm است. قطر نهایی بتن پهن شده را در دو جهت عمود بر هم اندازه گیری نموده میانگین آنها را به عنوان قطر نهایی بتن پهن شده ثبت کنید. این اندازه جریان اسلامپ بر حسب میلیمتر است.

 

2-حلقه J(J Ring)

 

این آزمایش جهت اندازه گیری قابلیت گذرندگی بتن به کار می رود در حلقه میله گردی نشان داده شده در شکل قطر و فاصله میان میله گردها اختیاری است. طبق توافقات برای آرماتورهای معمولی 3 برابر بزرگترین اندازه دانه سنگی برای فاصله میان میله گردها منظور می شود. قطر حلقه میله گردی عمودی 300 میلیمتر و ارتقاع میله گردها 100 میلیمتر می باشد. نتایج آزمایش حلقه J می تواند مکمل مناسبی برای آزمایشهای جریان اسلامپ ، اُریمت و قیف V باشد . این آزمایش های ترکیبی ، توانایی جریان یابی و گذرندگی بتن را کنترل می کنند . پس از اتمام آزمایش اختلاف ارتفاع بتن درون و بیرون حلقه J انداره گیری شود . این مقدار نشانه ای برای قابلیت گذرندگی و یا درجه ایست که نشان می دهد چه حدودی از فاصله بین میله گردها برای عبور بتن قابل استفاده است.

 

روش انجام آزمایش

 

حدود 6 لیتر بتن برای انجام آزمایش مورد نیاز می باشد. صفحه فلزی و درون مخروط را تر کنید . صفحه فلزی را روی یک سطح محکم قرار دهید. حلقه J  را در مرکز صفحه فلزی قرار دهید. سپس مخروط اسلامپ را در مرکز آن نهاده و محکم کنید. مخروط را با پیمانه از بتن پر کنید . از هر گونه ضربه زدن به مخروط جلوگیری شود. مخروط را به طور عمودی بالا کشیده و اجازه دهید بتن آزادانه خارج شود . قطر بتن پهن شده را  در دوجهت عمود بر هم اندازه گیری نموده و میانگین آن را به عنوان قطر نهایی و بر حسب میلیمتر ثبت نمایید. اختلاف ارتفاع بتن را درون و بیرون حلقه میله گردها در چهار نقطه اندازه گیری نموده و میانگین آنها را به عنوان اختلاف ارتفاع نهایی ثبت کنید.

 

3-قیف V (V Funnel)

 

این آزمایش به منظور اندازه گیری قابلیت پر کنندگی بتن با حداکثر اندازه دانه 20 میلیمتر به کار می رود . زمان لازم برای جریان پیدا کردن بتن از میان دستگاه اندازه گیری می شود. سپس قیف دوباره از بتن پر شده و مدت 5 دقیقه در همان حالت باقی مانده و دوباره آزمایش فوق صورت می گیرد. چنانچه بتن دچار جداشدگی شود زمان جریان یابی آن بطور محسوسی افزایش می یابد.

 

روش انجام آزمایش قیف V

 

حدود 12 لیتر بتن برای انجام آزمایش لازم است. قیف V را به صورت متعادل روی زمین قرار داده و محکم کنید. سطح درونی قیف را تر کنید. درب زانویی دستگاه را باز کنید تا هر گونه آب مازاد تخلیه شود . درب زانویی را بسته و سطلی زیر آن قرار دهید . دستگاه را کاملا از بتن پر کنید . هیچگونه فشرده کردن  ، پر کردن حفره ها یا ضربه زدنی به بدنه دستگاه به وسیله بیلچه نباید صورت گیرد. 10 ثانیه پس از پر شدن کامل دستگاه درب زانویی را باز کنید. تا بتن تحت وزن خود به بیرون جریان یابد. زمان سنج را هنگام باز کردن درب زانویی فعال کنید و زمان تخلیه کامل را ثبت نمایید. این زمان مربوط به آزمایش قیف V می باشد.زمان سنج هنگامی متوقف می شود که بتوان نور را از بالای دستگاه در دریچه تخلیه دید. همه آزمایش در 5 دقیقه انجام گیرد.

 

روش انجام آزمایش V T5minute

 

سطح داخلی دستگاه را تمیز یا تر نکنید. درب زانویی را بسته و قیف را بلافاصله پس از اندازه گیری زمان جریان یابی از همان بتن پر نمایید. سطل را در زیر قرار دهید. درب زانویی را 5 دقیقه پس از دومین پرکردن دستگاه بگشایید. و اجازه دهید بتن آزادانه و تحت وزن خود جریان یابد. همزمان با باز کردن درب زمان سنج را فعال نموده و زمان تخلیه کامل را ثبت نمایید. این زمان همان V5min خواهد بود.برای SCC زمان جریان یابی 10 ثانیه اختصاص یافته است. شکل معکوس مخروطی دستگاه جریان را محدود می کند و زمان جریان یابی را طولانی می کند . این می تواند اشاره ای به حساسیت اختلاط نسبت به انسداد باشد. پس از 5 دقیقه قرار گیری جداشدگی بتن به طور پیوسته با افزایش زمان جریان یابی خود را نشان خواهد داد.

 

4-جعبه L (L Box)

این آزمایش جریان یابی بتن و همچنین انسداد ناشی از فاصله میله گردها را تشریح میکند. از نتیجه این آزمایش شیب قرار گیری بتن در حالت استراحت حاصل می شود. که معیاری برای قابلیت گذرندگی یا درجه ای از حدود فاصله میله گردها برای گذر بتن خواهد بود. قسمت افقی جعبه می تواند 200 تا 400 میلیمتر از دریچه امتداد داشته باشد. زمان لازم برای پرشدن این فاصله به عنوان T20 و T40 شناخته شده و معیاری برای قابلیت پرکنندگی است. قطر میله گردها و فاصله آنها از هم اختیاری است. بر اساس قرار داد در صورت استفاده از میله گردهای معمولی سه برابر بزرگترین اندازه دانه سنگی باید برای فاصله میله گردها از هم رعایت شود.

 

 

روش انجام آزمایش

 

حدود 14 لیتر بتن مورد نیاز است . دستگاه را روی یکی سطح صاف و محکم قرار دهید. از باز شدن راحت دریچه اطمینان حاصل کنید و سپس آن را ببندید. سطح داخلی دستگاه را مرطوب نمایید و آبهای اضافی را خارج نمایید . قسمت عمودی دستگاه را از بتن پر کنید . به مدت 1 دقیقه آن را به حال خود رها کنید تا در محل خود قرار گیرد. دریچه را باز کنید تا بتن آزادانه به قسمت افقی دستگاه جریان یابد. همزمان با باز کردن دریچه زمان سنج را فعال نموده و زمان لازم برای پهن شدن بتن در طول 200 یا 400 میلیمتر در قسمت عمودی را ثبت نمایید. وقتی بتن از جریان ایستاد  مقادیر H1(ارتفاع بتن در انتهای قسمت افقی دستگاه)و H2 (ارتفاع بتن در پشت دریچه ) را اندازه گیری نمایید . H2/H1 نسبت انسداد را نشان می دهد. تمام آزمایش باید در 5 دقیقه انجام گیرد. مقادیر T20 و T40  می تواند اطلاعاتی پیرامون آسانی حرکت در اختیار گذارند اما هیچ محدوده مناسبی بطور عمومی برای آنها مورد تایید قرار نگرفته است. انسداد و گیر کردن درشت دانه ها در پشت میله گردهای دستگاه را میتوان به صورت شهودی دید.

 

 

 

5-جعبه U ( U Box)

 

این آزمایش به منظور ارزیابی قابلیت پرکنندگی بتن خودتراکم صورت می گیرد عموما درمحل دریچه ی میانی دوقسمت ،میلگردهایی باقطر13میلیمترازهم قرارمی گیرند.

 

روش انجام آزمایش:

 

حدود20لیتر بتن مورد نیاز است .دستگاه رادرحالت متعادل روی یک سطح صاف قراردهید.اطمینان حاصل کنید که درب کشویی دستگاه براحتی باز وبسته می شود وسپس آنرا ببندید.بدنه ی داخلی دستگاه رامرطوب کنیدوهرگونه آب اضافی راخارج نمایید.یکی از دهلیزهای دستگاه را ازبتن پرکرده و1دقیقه به حال خود رها کنید .حالدرب کشویی را کشیده واجازه دهید بتن به حالت استراحت درآمد،ارتفاع آن رادرقسمتی که ابتدا پرشد،دردونقطه اندازه گیری نماییدومیانگین آن راH1بنمایید.ارتفاع بتن رادرقسمت دیگربه همین روش اندازه گیری کرده و آن را H2بنامید.اختلاف ارتفاع H1-H2ارتفاع پرکنندگی لقب دارد. تمام آزمایش باید در5دقیقه انجام شود.

 

 

6-جعبه پرکننده ( Fill Box)

 

ازنتایج این آزمایش به منظورارزیابی قابلیت پرکنندگی بتن خودمتراکم با حداکثر اندازه دانه ی 20میلیمتر استفاده می شود.ظرف ازطریق لوله پرکننده پرمی شود واختلاف ارتفاع بین دوطرف ظرف معیار سنجش قابلیت پرکنندگی SCCخواهد شد.

 

روش انجام آزمایش

 

حدود 45لیتر بتن مورد استفاده می باشد.دستگاه را روی یک سطح هموار قرار دهید.سطح داخلی آن را مرطوب نموده وآب اضافی راخارج کنید.دستگاه رابتن پرکنید.پرکردن ظرف بدین صورت انجام می گیرد که هر5ثانیه یک پیمانه حاوی 5/1تا 2لیتر بتن تازه به داخل قیف ریخته می شود.این عمل تا زمانی که بتن موانع ردیف اول بالایی راپوشش می دهد ادامه می یابد.پس ازبه سکون رسیدن بتن اندازه گیری ارتفاع دردونقطه ازآن درطرفی ازظرف که پرشده است صورت می گیردومیانگین محاسبه شود (H1). این اندازه گیری درسمت دیگرظرف نیز صورت می گیرد(H2).درصد پرکنندگی میانگین بدین شکل تعیین می گردد:

 درصد پرکنندگی میانگین (./.)F= {(h1+h2)/2*h1}*100./.

 تمام آزمایش باید درمدت 8دقیقه به اتمام برسد.چنانچه بتن به آزادی آب جریان یابد ،درحالت سکون به حالت افقی درآمده ودرصد درصد پرکنندگی برابر 100خواهدبود.

 

7-GTM (Screen stability test)

 

GTMآزمایش مناسب برای ارزیابی مقاومت دربرابر جداشدگی(پایداری) دربتن خودتراکم است .اساس برآن است که حدود 10لیتربتن رابه مدت مشخصی درحالت سکون قرارداده واجازه می دهیم که تمام جدا شدگی درونی آن آشکارشود.سپس نیمی ازآن را روی الک 5میلیمتری به قطر 35میلیمترریخته ،روی ته الک قرارداده ومجموعه راروی ترازوقرارمی دهیم .پس ازدودقیقه ملاتی که ازخلال الک گذشته را وزن نموده وآن رابصورت درصدی ازمصالح اولیه روی الک بیان می کنیم.

 

 

روش انجام آزمایش

 

حدود 10لیتر بتن برای این آزمایش مورد نیازاست.بتن را درسطلی ریخته وروی سطح آن را به منظور جلوگیری ازتبخیر با کلاهکی بپوشانیدوبه مدت 15دقیقه درحالت سکون رها کنید.وزن الک وته الک خالی راتعیین کنید.سطح بتن راپس از گذشت زمان مقرر موردبررسی قراردهیدوجمع شدگی آب روی آن رادرصورت وجود یادداشت کنید.بیش از2لیتریا4.8Kg±0.2kg ازبتن داخل سطل را درظرف دیگری بریزید.ظرف حاوی بتن راوزن کنید.تمام بتن موجود درظرف را ازارتفاع 500میلیمتری ودریک حرکت پیوسته ومدام روی الک بریزد.ظرف خالی را وزن کنیدووزن بتن خالص ریخته شده روی الک رامحاسبه نمایید(Ma).اجازه دهید تاملات دریک دوره ی زمانی 2دقیقه ای ازخلال الک به داخل ته الک جریان پیداکند.سپس الک راجدانموده ووزن گذشته ازالک راتعیین کنید(Mb).نسبت وزنی ملات جداشده ازبتن ،درصد جداشدگی راتشکیل می دهد.

درصدجداشدگی*100(Mb/Ma) :

 

برای درصد جداشدگی 5تا15درصد وزنی ازکل نمونه ، مقاومت دربرابر جداشدگی بتن مناسب خواهدبود.کمتراز5/.مقاومت بیش از حد را بدنبال داردوبه احتمال زیاد روی سطح تمام شده ی بتن تاثیری می گذرد (سوراخهای هوایی احتمالی ).دربیش از15درصدومخصوصابیش از 30درصد بایک جداشدگی قوی روبرو خواهیم بود.

 

8-اریمت(Orimet)

 

این روش برای تشخیص کارآیی زیاد وروانی بتن تازه مخلوط شده درکارگاه ساختمانی بکار می رود.مراحل این آزمایش به شکل ساده شامل برکردن اریمت بابتن وسپس بازکردن دریچه واندازه گیری زمان طی شده تا دیدن نوراز دریچه زیرین لوله درنگاه ازبالاست.

 

روش انجام آزمایش:

 

حدود 8لیتر بتن برای آزمایش اریمت موردنیاز است .دستگاه راروی یک سطح هموار قرار دهید.سطح داخلی آن را مرطوب نموده ودریچه خروجی راباز کنید تا آب اضافی خارج شود.دریچه را بسته وسطلی زیر آن قرار دهید.دریچه را10ثانیه پس ازپرکردن دستگاه ازبتن باز کنیدتا بتن تحت وزن خودجریان یابد دراین هنگام زمانسنج را بکارانداخته وزمان لازم برای تخلیه کامل بتن راثبت نمایید.به این زمان،زمان جریان یابی اطلاق می شود .همه مراحل آزمایش باید درکمتراز5دقیقه انجام گیرد.زمان جریان یابی کوتاهتر نشاندهنده ی کارآیی بیشتر است .بطور معمول برای بتن خودتراکم ،زمان جریان یابی 5ثانیه یا کمتردرنظرگرفته شده است.

 

منابع:

 

1-EFNARC; Specification and Guidelines for SELF-COMPACTING CONCRETE; february2002

2-Hajime okamura.Masahiro Ouchi; self compacting concrete; journal of advanced concrete technology; Vol1, 5-15, April2003

3-Frank Dehn, Klaus Holschemacher, Dirk weiBe; self compacting concrete (SCC)

Time development of the material properties and Bond behaviour; Lacer No.5.2000

4-masahiro ouchi; self-compacting concrete development application and investigation

5-Takdak; self-compacting concrete produced by Japanese method with Duch materials; collection12 , European congress about central mix concrete;ERMCO.Lisbon1998

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم خرداد ۱۳۸۸ساعت 20:34  توسط حامد میابی  |